0 ks
OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
obchodní společnosti
ORTIKA a.s.,
se sídlem Vrchlického 848, 768 24 Hulín,
IČ: 253 37 408
DIČ: CZ25337408
 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 2295
pro prodej zboží prostřednictvím on – line obchodu umístěného na internetové adrese www.ortika.cz
 
 
1.Úvodní ustanovení
 
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ORTIKA a.s., se sídlem na adrese Vrchlického 848, 768 24 Hulín, IČO 253 37 408, zapsané v OR vedeném KS v Brně, sp. zn. B 2295 (dále jen „prodávající“), upravují v souladu s ust.§ 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 
1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ortika.cz  (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 
 
1.3. Kupujícím může být:
a) Spotřebitel: spotřebitelem je každý člověk, který uzavírá smlouvu s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání; je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.
 
b) Podnikatel: fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá kupní smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu povolání v souladu s § 420 občanského zákoníku, případně osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Uvede-li kupující ve své objednávce své identifikační číslo (IČO), pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s prodávajícím považován za podnikatele.
1.4. Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží kupujícímu spotřebiteli, s výjimkou ustanovení § 2160 občanského zákoníku, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.
 
1.5. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem, nepoužijí ustanovení o Smlouvách uzavíraných distančním způsobem a smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory (část čtvrtá, hlava I, díl 4, oddíl 2 občanského zákoníku), zejména ustanovení § 1829, a dále ustanovení § 2158 až 2174 občanského zákoníku. Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 občanského zákoníku; kupující podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci zboží. Kupující podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2943 občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti se zakoupeným výrobkem. Pro vztah mezi kupujícím – podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
 
1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 
1.7. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 
1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 
1.9. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami.
 
 
 
2. Uživatelský účet
 
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 
 
3. Uzavření kupní smlouvy
 
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží jsou/nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.
 
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu);
 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a
 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko určené k dokončení objednávky, tzn. „dokončit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Následná změna objednávky je možná pouze po vzájemné dohodě, popřípadě za podmínek stanovených zákonem nebo těmito obchodními podmínkami.
 
3.6. Zboží, jež je prodávajícím nabízeno prostřednictvím webového portálu, může prodávající dodat v libovolném barevném provedení, s čím kupující souhlasí.
 
3.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat  upujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 
3.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.
 
3.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 
3.10. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až úplným zaplacením kupní ceny.
 
3.11. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem jejího úspěšného splnění, případně za dalšími účely (více v čl. 10 těchto obchodních podmínek), a není přístupná třetím stranám.
 
 
4. Cena zboží a platební podmínky
 
4.1. Ceny u zboží na webových stránkách www.ortika.cz jsou závazné, a to až do doby jejich změny. Internetový obchod www.ortika.cz si vyhrazuje právo na změnu cen, a to i bez předchozího písemného, či jiným způsobem vydaného oznámení.
 
4.2. Cena zboží na základě již uzavřené kupní smlouvy však nemůže být jednostranně změněna.
 
4.3. V případě, že nastane situace, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, může prodávající odstoupit od smlouvy. V takovém případě bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
 
4.4. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy (dále jen společně „kupní cena“) může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 
a) Bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 217637563/0300 (dále jen „účet prodávajícího“). Informace pro provedení platby budou kupujícímu zaslány v rámci potvrzení objednávky. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do pěti pracovních dnů. Platí pro platby v CZK i EUR.
 
4.5. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 
4.6.Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.9 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
 
4.7. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 
4.8. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 
4.9. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 
4.10. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat například s jinou slevovou akcí.
 
4.11. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je/není plátcem daně z přidané hodnoty. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu.
 
4.12. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.
 
 
5. Odstoupení od kupní smlouvy
 
5.1. Kupující podnikatel může odstoupit od smlouvy pouze za podmínek stanovených zákonem v § 2001 a násl. občanského zákoníku.
 
5.2. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
  5.2.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;
  5.2.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně    smíseno s jiným zbožím;
  5.2.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil; a
  5.2.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.
 
5.3. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
  5.3.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně;
  5.3.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí; nebo
  5.3.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 
5.4. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.3 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@ortika.cz.
 
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy dle § 1929 a násl. občanského zákoníku, nese v souladu se zněním § 1820 odst. 1 písm. j) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku kupující spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
5.6.V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.3 těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky (tzn. peníze za zboží a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží z internetového obchodu) přijaté od kupujícího spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím kupující spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li kupující spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu spotřebiteli dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 
5.7. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího spotřebitele na vrácení kupní ceny. Tzn. prodávající je oprávněn započíst částku představující náhradu škody, která mu vznikla užíváním zboží v rozporu s § 1833 občanského zákoníku, na kupní částku.
 
5.8. V případech, kdy má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím spotřebitelem. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím spotřebitelem.
 
5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující spotřebitel je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Nevrátí-li kupující spotřebitel poskytnutý dárek ve lhůtě stanovené prodávajícím, má prodávající právo nadále vymáhat částku odpovídající hodnotě nevráceného výrobku.
 
5.10. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
5.11. Pokud kupující spotřebitel své zboží vyzvedne na prodejně ORTIKA a.s., je povinen při odstoupení od kupní smlouvy postupovat obdobně, jak plyne z výše uvedených informací.
 
 
6. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího
 
6.1. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech:
  6.1.1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu;
  6.1.2. dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd.;
  6.1.3. nebo v případě zjevně mylné informace podané zákazníkovi např. zaměstnancem prodávajícího.
 
6.2. V případě, že některá ze situací uvedených v čl. 6.1 nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.
 
6.3. Kupující – spotřebitel je oprávněn zakoupit pouze takové množství, které odpovídá běžnému chodu domácnosti. Zboží, které nakupuje kupující – spotřebitel, není určeno k průmyslovému či profesionálnímu užití. Zboží, které nakupuje kupující – spotřebitel, není určeno k dalšímu prodeji. Pokud kupující – spotřebitel objedná nebo zakoupí takové množství, které neodpovídá běžnému chodu domácnosti, nebo prodávající usoudí, že bude použito k dalšímu prodeji, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, a v případě, že byla objednávka potvrzena, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli dalších nároků kupujícího.
 
6.4. Kupující – podnikatel je oprávněn zakoupit pouze takové množství, které odpovídá běžnému chodu provozovny běžného podnikatele. Zboží, které nakupuje kupující – podnikatel, není určeno k průmyslovému či profesionálnímu užití. Zboží, které zakoupí kupující – podnikatel, není určeno k dalšímu prodeji. Pokud kupující – podnikatel objedná nebo zakoupí takové množství, které neodpovídá běžnému chodu provozovny běžného podnikatele nebo prodávající usoudí, že bude použito k dalšímu prodeji, je prodávající oprávněn objednávku zrušit, a v případě, že byla objednávka potvrzena, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli dalších nároků kupujícího. Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky a analogicky se taktéž uplatní pro deklaraci výše slevy při různých slevových nebo marketingových akcí.
 
 
7. Přeprava a dodání zboží
 
7.1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 
7.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 
7.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 
7.4. Zboží dodá prodávající na jakoukoliv požadovanou adresu v rámci ČR dle zvoleného způsobu přepravy.
  Česká pošta „Balík do ruky“ - 79,- Kč;
  Česká pošta „Balík do ruky + dobírka - 99,- Kč.
 
7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 
7.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 
 
7.7. Nevyzvednutí zásilky zaslané na dobírku:
  7.7.1. Při nevyzvednutí odeslané zásilky vzniká prodávajícímu nárok na úhradu dopravného (poštovného) ve skutečně uhrazené výši (dopravci, poště). Prodávající si vyhrazuje právo požadovat náhradu s tím spojených nákladů. K úhradě dopravného (poštovného) bude kupující vyzván e-mailem, s adresou uvedenou na objednávce. Za účelem úhrady dopravného bude prodávajícím vystavena faktura se splatností 14 dní. V případě neuhrazení této faktury ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn tato pohledávku řešit právní cestou.
 
7.8. Dodací lhůta:
  7.8.1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 2-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Pokud by byl dodavatel nucen tuto dobu prodloužit, bude o tom kupujícího informovat. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou kupující stanovil v objednávce.
  7.8.2. Objednávky přijaté o víkendech a svátcích jsou potvrzovány nejpozději následující pracovní den. Doba dodání se v tomto případě o dny pracovního volna a klidu prodlužuje.
 
 
8. Odpovědnost za vady, záruka a reklamace
 
8.1.Kupující je povinen před prvním použitím zboží prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí, což může mít za následek nemožnost domáhat se svých práv z odpovědnosti za vady.
 
8.2. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím. Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.
 
8.3. V případě, že kupující – spotřebitel, použije zboží k profesionálním či průmyslovým účelům a v příčinné souvislosti s takovým použitím se na zboží vyskytne vada, jedná se o vadu, kterou kupující spotřebitel sám způsobil a práva z vadného plnění tak kupujícímu spotřebiteli nenáleží.
 
8.4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a v případě, že je kupující spotřebitelem, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 
8.5. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
 
8.6. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:
  8.6.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  8.6.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil; a
  8.6.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
  8.7. Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností:
  8.7.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  8.7.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
  8.7.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat; a
  8.7.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
 
8.8. Ustanovení čl. 8.6 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující spotřebitel s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 
8.9. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.
 
8.10. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 
8.11. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 8.6 a čl. 8.7 obchodních podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn
 
8.11.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu;
 
8.11.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.
 
8.12. Ustanovení čl. 8.10 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
 
8.13. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 8.11.1 a čl. 8.11.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.
 
8.14. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době 24 měsíců od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující spotřebitel vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující spotřebitel právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující spotřebitel prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
 
8.15. Má-li věc vadu, může kupující spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění požadovat tato práva:
  a) právo na bezplatnou opravu zboží nebo právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti. Kupující – spotřebitel smí uplatnit pouze takový způsob odstranění vady, který není nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.
 
8.16. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 
8.17. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy,
  a) pokud prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil;
  b) se vada projeví opakovaně;
  c) je vada podstatným porušením smlouvy; nebo
  d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 
8.18. Kupující spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.
 
8.19. Odpovědnost za vady a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající z odpovědnosti za vady dle § 2099 a násl. občanského zákoníku.
 
8.20. Vyskytne-li se u zboží prodaného kupujícímu – podnikateli vada, má se za to, že kupní smlouva byla porušena nepodstatným způsobem a při uplatnění práva z vadného plnění se postupuje podle § 2107 občanského zákoníku.
 
8.21. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
 
8.22. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 
8.23. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující spotřebitel požadoval.
 
8.24. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 8.23 obchodních podmínek může kupující spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 
8.25. Prodávající je povinen vydat kupujícímu spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 
8.26. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující spotřebitel konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Vrchlického 848, Hulín 768 24, telefonicky na čísle 573 352 260 či elektronickou poštou na adrese objednavky@ortika.cz.
 
8.27. Kupující spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Neuplatní-li však kupující spotřebitel právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 
8.28. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.
 
8.29. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu spotřebiteli poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost. Pokud je poskytována záruka, prodávající určí podmínky a rozsah záruky formou prohlášení v záručním listě či zvláštními obchodními podmínkami, a není-li tak určeno, uplatní se na vzniklé vady ustanovení občanského zákoníku. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním či na vadu, kterou způsobil kupující nebo třetí osoba.
 
8.30. V případě, že kupující – podnikatel neoznámí vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči po přechodu nebezpečí škody na věci zjistit, pozbývá právo na odstoupení od kupní smlouvy.
 
8.31. V případě, že jsou práva z vadného plnění uplatněna kupujícím – podnikatelem, není prodávající povinen vyřídit reklamaci ve 30 dnech. Reklamace bude vyřízena ve lhůtě určené příslušným servisem dané značky.
 
8.32. Kupující není oprávněn postoupit práva z odpovědnosti za vady a práva ze záruky (byla-li záruka poskytnuta) třetí osobě.
 
8.33. Pokud si kupující nevyzvedne zboží ani po uplynutí 8 měsíců ode dne vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn k prodeji tohoto výrobku třetí osobě vhodným způsobem za přiměřenou cenu ve smyslu § 2428 občanského zákoníku, na účet kupujícího; výtěžek kupujícímu vydá bez zbytečného odkladu, může si však odečíst skladné a účelně vynaložené náklady spojené s prodejem. V případě, že zboží nebude možné prodat, je prodávající oprávněn zboží zlikvidovat. V takové případě nemá kupující nárok na jakoukoli náhradu za zlikvidované zboží.
 
 
9.Další práva a povinnosti smluvních stran
 
9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 
9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
 
9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena. Toto ustanovení obchodních podmínek se neužije v případě, že je kupujícím právnická osoba.
 
9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 
9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 
9.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 
9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 
 
10. Ochrana osobních údajů
 
10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
 
10.2. Prodávající informuje kupující, že za účelem uzavření kupní smlouvy zpracovává a shromažďuje osobní údaje kupujících (tzn. jména a příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo), které jsou uvedeny v kupní smlouvě. Tyto údaje budou shromážděny v databázi zákazníků prodávajícího i po naplnění kupní smlouvy, a to až do doby, než kupující písemně doručí prodávajícímu svůj nesouhlas s takovým zpracováním.
 
10.3. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití. Tyto údaje prodávající nepředá žádné třetí osobě, s výjimkou případné zákonné povinnosti sdělení takové informace, a s výjimkou přepravců a poštovních doručovatelů, kterým budou sděleny pouze údaje nezbytné pro doručení zboží.
 
10.4. Kupní smlouvy jsou od uzavření archivovány prodávajícím ve formě, ve které byly uzavřeny, a to i po jejich naplnění. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně prodávající, případně subjekt prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.
 
10.5. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujících pro jiné účely než uvedené v čl. 10.1, pouze získá-li k tomu výslovný aktivní souhlas kupujícího. Podrobnosti naleznete na webu v dokumentu „Souhlas se zpracováním osobních údajů.“
 
10.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 
 
11. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 
11.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies do jeho počítače. V případě, že je nákup na webové stránce prodávajícího možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
 
12. Doručování
 
12.1.Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 
 
13. Závěrečná ustanovení
 
13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 
13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 
13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 
13.4. Prodávající má právo tyto obchodní podmínky jednostranně změnit. V případě změny obchodních podmínek zveřejní prodávající jejich nové znění na webových stránkách.
 
13.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
 
13.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Vrchlického 848, Hulín 768 24, adresa elektronické pošty objednavky@ortika.cz, telefon 573 352 260. Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.
 
13.7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2023 a v plném rozsahu nahrazují předchozí obchodní podmínky.
 
V Hulíně dne 1.7.2023
 
 
ORTIKA a.s.
 
 
Příloha:
Formulář pro vrácení zboží – platí pro kupujícího spotřebitele